Hlavná stránka > Hlavné menu > Pracovné príležitosti
Voľné pracovné miesta
Aktualizované: 22.08.2014 15:06

Dňom 1. novembra 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
 
Obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest na základe zákona sa môže uskutočniť:

  1. výberovým konaním – ak sa obsadzuje voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca
  2. výberom
a) z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu,
b) zo štátnych zamestnancov
Ak sa uchádzač hlási naraz na viac voľných štátnozamestnaneckých miest, je povinný poslať osobitne žiadosť s požadovanými dokladmi na každý výber /výberové konanie s označením čísla výberu / výberového konania.